Toelichting bij de agendapunten

De meeste informatie over de agendapunten staat op de agenda bij het desbetreffende agendapunt zelf. Hieronder vind je de achtergrondinformatie over de Speeltuin.

Mocht je vragen hebben over een agendapunt, schroom dan niet om ons te mailen.

In het najaar 2019 is het groen rond de speeltuin weggehaald om ruimte te maken voor nieuwe beplanting rondom de speeltuin.

De afgelopen zomer is er, door de bikkel- en de zaterdagploeg, hard gewerkt om ons op het punt te brengen waar we nu zijn. Deze eerste fase, het schoonmaken van de grond en plantvakken maken, is bijna afgerond en voor deze fase is de subsidie toegekend, dus op naar tweede fase: het opbouwen van de speeltuin.

Er worden tuinslangen ingegraven om de tuin te besproeien en er staan al piketpaaltjes zodat je kunt zien waar de pergola komt. De maquette van de pergola is trouwens nog steeds te bezichtigen in de kantine.

Ook voor de tweede fase vragen we subsidie aan. De afgelopen periode is er besloten om voor de inrichting van de speeltuin zoveel mogelijk te werken met spullen die we al hebben, zoals het haksel op de paden en de buizen en het hout voor de pergola. Voor de beplanting zijn we zelf planten aan het opkweken, halen we de vaste planten uit de paddenpoel en er zijn al heel wat leden die struiken beschikbaar gesteld hebben. We kunnen nog meer planten gebruiken. Dus heb jij op je tuin nog leuke planten of stekken die bij de speeltuin passen, wij zijn er blij mee!

Het doel van het nieuwe groen is om de kinderen de natuur spelend te laten ontdekken. Dit doen we door de beplanting onderdeel te laten worden van het spelen en onderzoeken. Een insecten-zoekhoekje, een eetbare tuin, een huttenbosje, een kruipdoor-sluipdoor paadje, een vlinderstruikenplekje. Denk aan de zgn. natuur-ontdektuinen.

 

Vraag en antwoord

De vragen en opmerkingen die bij ons binnenkomen, worden hieronder geplaatst. Wij beantwoorden de vragen zo spoedig mogelijk en per agendapunt.

Er komen tot dusver positieve reacties binnen zoals:

 • Dank voor alle inzet van het bestuur en vrijwilligers! Jullie maken ons tuingenot mogelijk!
 • Ik stel voor om altijd een digitale ALV te doen, wellicht naast een fysieke, omdat je op deze manier meer leden bereikt.
 • Hartelijk dank voor al jullie inzet en deze oplossing voor de ALV.
 • De nieuwe opzet van de speeltuin getuigt van enthousiasme! En dan hebben we het nog niet gehad over de nieuwe composteermachine! Complimenten!
 • Bedankt voor jullie inzet. Ik wil graag het gesprek aangaan over de regels over geluid maar zal dat op een ander moment doen.

Bij de reacties die wij tot dusver hebben ontvangen geven de meeste mensen hun goedkeuring aan dit voorstel. Dit agendapunt maakt echter ook van alles los bij leden.

Bijna iedereen is het eens met het stellen van consequenties en ong. 1/3 van de reacties tot dusver vindt het bedrag à € 50,- te hoog, de consequentie niet ver genoeg gaan of iets dergelijks.

Wij vinden dit aantal te hoog en de opmerkingen, vragen e.d. te belangrijk om hier zo overheen te stappen, ook als uiteindelijk blijkt dat meerderheid van de geldige stemmen instemt met het voorstel zoals het is.

Hoe nu verder?

 1. Om verder te gaan met dit voorstel, moeten we weten of jij het eens bent met het stellen van consequenties als een tuinlid zich onttrekt aan de tuindienst. Laat dit ons dus weten.
 2. Wil je aub je opmerkingen, vragen, voorstellen enz. meesturen met je instemmingsformulier of gewoon mailen naar secretariaat kan natuurlijk ook. Zodat wij een goed beeld krijgen van hoe er gedacht wordt over dit punt.
 3. Het lijkt voor de hand te liggen dat wij, in een 2e (digitale) ALV met een vernieuwd voorstel komen. Wij laten jullie op korte termijn weten hoe wij tot dit voorstel komen.
 4. We willen dit nog dit jaar afhandelen, indien mogelijk natuurlijk. Zodat wij het kunnen meenemen in de schouw, die rond november gaat plaatsvinden.

Onderstaand omschrijven we hoe en waarom we met dit voorstel zijn gekomen. Lees het even door, zeker als je nog moet reageren.

Algemene achtergrond

 • Zoals we altijd zeggen: tuinwerkdienst is een verplichting die je vrijwillig op je hebt genomen toen je lid werd van onze Verening.
 • Je vindt dit terug in de Statuten van Ons Genot:
  • Artikel 6, Rechten en verplichtingen m.b.t. de tuin.
  • Lid 7 a t/m 7 g.
 • Tijdens de tuindienst onderhouden we gezamenlijk het algemeen groen op ons complex.
 • De gezamenlijke component zorgt er ook voor dat je mede-tuinders leert kennen en verstrekt het verenigingsgevoel.

Situatie tot dusver

 • Voorop gesteld, en het mag hier nog eens duidelijk gezegd zijn, de meeste leden draaien gewoon, met plezier, al hun tuindiensten. Complimenten hiervoor, we zijn hier als vereniging heel blij mee.
 • We zijn medio vorig jaar begonnen met het verzenden van een herinnering op de donderdag voordat je tuinwerkdienst hebt. Dit wordt door veel leden als positief en handig ervaren.
 • Het resultaat hiervan is dat het aantal mensen die even niet doorhebben of vergeten dat ze aan de beurt zijn drastisch verminderd is. De gemiste diensten worden ook vrij snel ingehaald.
 • Het was natuurlijk al bekend dat bepaalde leden zich (altijd) onttrokken aan de tuindiensten.
 • Bij de vorige schouw is ook vermeldt of en zo ja hoeveel achterstand je hebt met je tuinwerkdiensten. Elk tuinlid heeft de resultaten van de schouw ontvangen. Dit staat zwart op wit, voor iedereen duidelijk.
 • Sommige tuinleden bleken meer dan 2 jaar achterstand te hebben, gesprekken met het Bestuur hebben er niet toe geleidt dat de desbetreffende tuinleden deze achterstand hebben ingelopen of dat de lopende tuindiensten gedraaid zijn.
 • Wij vinden dat dit moet stoppen, alle leden moeten gewoon hun steentje bijdragen.

Het doel van het voorstel

Is om te zorgen dat alle leden (of in ieder geval alle tuinen) mee draaien met de tuinwerkdiensten en op die manier deel uitmaken van onze Vereniging.

De overwegingen

 • Eenmaal per jaar de stand opmaken (gelijktijdig met de schouw).
 • Resultaat melden (in de brief met resultaten van de schouw).
 • Genoeg mogelijkheid tot inhalen.
 • Bij uitzondering hoef je niet zelf de tuindienst te doen, voor jou in de plaats mag er een partner, familielid, een van je vrienden, kennissen of buren komen.
 • Starten met een financiële consequentie.
 • Bedrag niet te laag, moet dusdanig zijn dat het motiveert tot actie.
 • Wat kost het als we een bedrijf moeten inhuren om het werk te doen? Hier komt dus het bedrag van € 50,- vandaan.
 • Het mag géén afkoop zijn.
 • Het is geen verdienmodel.
 • Als er iets is waardoor je echt geen tuindienst kan draaien, overleg dan even met ons. Loop even bij ons binnen op kantoor of stuur een mail.

Zo zijn wij dus tot dit agendapunt gekomen.

Paul Oorthuijsen maakte ons er op attent dat er in het verleden een verschuiving heeft plaatsgevonden in het schema van af- en aantreden.

Samen met Paul hebben wij dit nagekeken en kwamen tot de slotsom dat inderdaad ergens in 2012 tot en met 2016 een verschuiving heeft plaatsgevonden in het af- en aantreden van de functie Voorzitter.

Paul sprak zijn zorg uit over de onevenwichtigheid van het af- en aantreden van bestuursleden. Ook wij hebben die zorg afgelopen jaar onderkent. Mede doordat er vanuit de Kantine en de Winkel geen bestuursleden meer aantreden. Deze functies zijn dus vervallen.

Als alle functies binnen het Bestuur vervult worden hebben we 9 Bestuursleden. Er heeft zich al 1 persoon zo goed als aangemeld voor een algemene bestuursfunctie. We hebben nog nodig: een 2e Penningmeester en nog een algemeen bestuurslid. Je kunt trouwens ook eerst een periode meelopen voordat je definitief beslist of je zitting wilt nemen in het Bestuur.

Ons plan (was en) is om volgend jaar met een nieuw voorstel te komen voor het aanpassen van het af- en aantreedrooster. Zodat niet het ene jaar bijv. 7 leden aftreden en het volgende jaar 2 leden. Continuïteit en behoudt van kennis in het Bestuur is natuurlijk van belang voor de Verenging

Opmerkingen bij dit agendapunt variëren van: Prima idee om meer kleuren toe te staan!, via Misschien ook nadenken over (antraciet-)grijs tot Begrijp niet goed waarom kleur huisjes wordt uitgebreid, kan een wat rommelig beeld geven.