Vraag en antwoord

De meeste informatie over de agendapunten staat op de agenda of in de bijlage(n) bij het desbetreffende agendapunt zelf. Hieronder vind je de opmerkingen en de vragen met de antwoorden. Ook hier laten we de namen en tuinnummers weg, ivm de privacy.

De tekst van de vragen wordt vet weergegeven en de antwoorden beginnen met A: en zijn cursief.

Mocht je naar aanleiding van onderstaande vragen en antwoorden je instemmingsformulier willen wijzigen, dan kun je het aangepaste instemmingsformulier gewoon nogmaals insturen.

Dank voor de positieve opmerkingen die wij hebben ontvangen.

Het jaarverslag 2020 wordt hier en daar jaarverslag 2021 genoemd, excuus hiervoor. het jaarverslag beschrijft de gebeurtenissen uit 2020.

Opmerking: te schematisch, te weinig detaillering in diverse onderdelen

A: als je in meer detail wilt weten over de financiële cijfers van de vereniging ben je van harte welkom bij de Penningmeester. Je kunt een afspraak met hem maken via penningmeester@ons-genot.nl

Vraag: hoe ligt de verantwoordelijkheid van de vereniging t.o.v. de gemeente m.b.t. tot het gehuurde terrein.

In mijn aanname zijn de waterlopen/duikers en de windsingels eigendom van de gemeente en niet in gebruik door de vereniging. Vooral het onderhoud in het najaar van de windsingels is zeer arbeidsintensief mede door de omvang van het “bosperceel”

A: de waterlopen ed valt onder de verantwoording van waterschap danwel provincie. Over het onderhoud van de boomsingels hebben we eind vorig jaar een gesprek gehad met de Gemeente, dit is te splitsen in 2 gedeelten:

De Gemeente is verantwoordelijk voor het onderhoud van de grote bomen. Wij zullen 1 maal per jaar een inspectie bomen aanvragen bij het AVVN. Deze bomen vallen onder de kapvergunningen net als de bomen op de tuinen. Het herplanten doen wij zelf, in praktijk betekent dit dat wij nu al bezig zijn om nieuwe bomen te planten zodat er geen gat valt als er een grote boom gekapt wordt. Dit is niet alleen mooier om te zien maar ook veel duurzamer. De vogels, eekhoorns en andere beestjes zullen ons dankbaar zijn.

Ons Genot is dus verantwoordelijk voor de rest, zeg maar ondergroei, van de boomsingel. Wij hebben hiervoor hulp gevraagd aan de Gemeente omdat we, mede door het wegvallen van de tuinwerkdiensten ivm de corona, achterstand hebben opgelopen in het reguliere onderhoud. We weten op dit moment nog niet wanneer dit zal plaatsvinden. Ook hebben wij nog geen uitsluitsel gekregen over de aangevraagde kapvergunningen.

Vraag: Ik betaal dit jaar € 368,25 voor een tuin van 250m2, waarvan € 26,40 voor het AVVN. Op een andere gemeentelijke tuin, in Tuindorp-Oost, betaalt men voor een tuin van 300 m2: € 311,00, waarvan €15 euro voor het AVVN. Dit complex heeft geen winkel en kantine. Dus ook niet deze inkomsten, zoals op Ons Genot.  Waardoor komt dit grote verschil?

 

A: Wij kunnen natuurlijk niet in de portemonnee van Ons Buiten kijken. We weten dus niet wat hun inkomsten en uitgaven zijn. Op de site van Ons Buiten staat niet hoeveel de contributie voor 2021 bedraagt, we weten dus niet of het genoemde bedrag à € 311 dit jaar geldt. Wat we wel weten is: dat Ons Genot  het grootste tuinenpark in Utrecht is, zowel qua ledenaantal als qua oppervlakte.

Het terrein Ons Buiten is 3,5 hectare en zij hebben 103 tuinen, dit komt overeen met (35000/103) = 340 m ² per tuinlid gemiddeld

Ons terrein is 8,3 hectare en wij hebben 183 tuinen, dit komt overeen met (83000/183) = 454 m ² per tuinlid gemiddeld.

Dit betekent dat de grondhuur, omgerekend naar het aantal m ² per tuinlid Ons Genot een stuk hoger ligt dan bij Ons Buiten. Het zijn uiteindelijk de leden die dit moeten betalen. Wij hebben dus ook veel meer algemeen groen te onderhouden en hiermee meer kosten. Wij hebben niet alleen meer groen, maar ook meer gebouwen te onderhouden en zij hebben geen eigen parkeerplaats.

Ons Buiten heeft wel een kantine (ze noemen dit clubgebouw, we hebben er met het OVU weleens vergaderd) en ook een winkel. Zij hebben veel aanloop vanuit de buurt, dus deze inkomsten hebben ze wel.

Het AVVN heeft 4 verschillende lidmaatschapsvormen, zie Collectief lidmaatschap (avvn.nl) Ons buiten heeft dus het lidmaatschap Zaai en wij hebben Groei, dit is inclusief verzekeringen en uitgebreide bestuur ondersteuning. Wij gebruiken tevens het E-boekhoudpakket van het AVVN.

We hebben toen we met dit onderwerp aan de slag gingen op de sites van de diverse verenigingen gekeken wat de contributie draagt. Alleen bij De Pionier (€ 385) en Flora’s hof (€ 334,40 incl. AVVN-lidmaatschap) hebben we prijzen gevonden en weten wij dus zeker wat er betaald wordt in 2021. Bij de rest van de verenigingen vonden wij geen vermelding van contributie op de site.

Vraag: Misschien is een verklaring, dat de vereniging Ons Genot iets te veel wil: zie het groeiend aantal machines en apparaten, de aanleg van borders, de beplantingen e.d. Misschien is enige zuinigheid aan te bevelen

A: Zuinigheid is zeker aan te bevelen in deze tijd en dit betracht het bestuur ook zeker.

Het aantal machines

1 De vervanging van de hakselaar

De oude hakselaar heeft het na 11 jaar begeven. Er was een bedrag begroot voor de vervanging, dit was niet toereikend voor een hakselaar. Omdat de hakselaar een machine is die wij erg veel gebruiken, wij verwerken ong. 100 kuub haksel per jaar (dit komt van 300 – 400 kuub takken) en dit blijft allemaal op ons terrein.

In eerste instantie is er geïnformeerd naar het huren van zo’n apparaat, dat kost per dag ong. € 300. Dit is niet goedkoop en je zou dan ook een hele dag moeten gaan hakselen. Hier hebben we niet de mankracht voor en een hakselaar maakt natuurlijk herrie.

het bestuur heeft dus voor de handigste en goedkoopste oplossing gekozen: aanschaf van een nieuwe hakselaar.

2 De aanschaf van de composteermachine

Hier hebben we subsidie voor aangevraagd en gekregen.

Deze machine heeft ons qua aanschaf niets gekost, zorgt voor betere compost voor de tuinen en zorgt ervoor dat wij nog nauwelijks met de aanhangwagen groenafval hoeven weg te brengen.

 3 De aanschaf van een Frees en een Balkmaaier

Deze machines worden afgeschreven over 5 jaar. De Frees is vervangen omdat die ‘op’ was en de balkmaaier is nieuw aangeschaft voor het onderhoudt van de slootkanten. Het is met dit apparaat veel makkelijk om de natuurlijke oevers te onderhouden en te bevorderen.

En het scheelt tijd wat handig is met het teruglopend aantal vrijwilligers.

Borders en planten

Voor zowel de aanleg van de paddenpoel als de aanleg van de speeltuin is subsidie aangevraagd en toegekend. De planten kweken we zoveel mogelijk zelf op. Er zijn en worden wel wat planten, m.n. fruitbomen, aangekocht.

 Voor het vervangen van de heggen wordt de nieuwe heg volledig door de vereniging zelf opgekweekt.

over dit agendapunt zijn diverse vragen binnen gekomen:

Vraag: in mijn periode als penningmeester van Ons Genot was het onderwerp verzekeringen van de tuinhuisjes een kwestie van afvinken en opsturen. Is dit nu zoveel anders? 

A: ja, dit is zeker anders geworden. De Penningmeester heeft nu, door de digitalisering, veel meer werk aan de verzekeringen. Vroeger was er een tussenpersoon die allerlei zaken bijhield en als er iets gebeurt was, bijv. inbraak kwam er iemand op bezoek om e.e.a. te beoordelen. Dit werk is nu bij de Penningmeester ondergebracht. Hij wordt geacht digitaal alles bij te houden en verslag te doen van zaken, incl. bewijslast, uitgebreide omschrijving, foto’s maken en het contact met de leden.

Vraag: kan er navraag gedaan worden over de kosten als je bij de huidige verzekeraar een nieuwe verzekering afsluit?

A: dit hebben we ondertussen gedaan, we hebben hier nog geen reactie op ontvangen. We houden jullie hiervan op de hoogte.

Vraag: de verzekeringen worden allemaal opgezegd, ze worden dus niet stilzwijgend verlengd?

A: nee, de verzekeringen worden niet stilzwijgend verlengd.

Opmerking: voorheen kon via AVVN een tuinhuisjesverzekering afgesloten worden, dit vonden wij niet meer terug op de site. We hebben AVVN hiernaar gevraagd en het antwoord luidt:

A: voor wat betreft de tuinhuisverzekering, die gaan niet collectief via het AVVN naar Zicht Adviseur. De tuinhuisverzekering is alleen individueel af te sluiten door de tuinder/eigenaar zelf. Dat kan niet collectief. De verzekeraar is inderdaad Zicht Adviseurs. Voor informatie of vragen of het afsluiten van de verzekering kunnen ze contact opnemen: volkstuinen@zichtadviseurs.nl of 072-5024318 De contactpersoon aldaar is mevrouw Henny Alblas. 

Vraag: nu zijn alle huisjes verzekerd, krijgen we nu niet dat er huisjes wel en niet verzekerd zijn?

A: De tuinhuisverzekering is niet verplicht. Op dit moment zijn er dus al huisjes niet verzekerd. Elk jaar na het verzenden van de pachtbrief vragen diverse leden of ze de verzekering kunnen stoppen.

Vraag Gouden regels: wordt hier op al gehandhaafd met rode of gele kaarten?

A: de Gouden regels geven aan hoe wij hier met elkaar (willen) omgaan, dus wat voor soort vereniging wij willen zijn. Hiermee zijn de Gouden regels de kortst mogelijke samenvatting van de (nieuwe) statuten. Ze zijn samengesteld door het HR-team.

De vereniging kan slechts handhaven op de huidige statuten en niet alvast op de nieuwe statuten.

Vraag statuten wijzigen, 5e aandachtspunt: Waarom moet de overdracht tussen twee eigenaren via de vereniging lopen. Hiermee wordt de vereniging verkoper en neemt daarmee de verantwoordelijkheid van de verkoper over met het risico van het moeten verhelpen van “verborgen gebreken” zonder deze op de vorige eigenaar verhaald kunnen worden.

A: Dit is tijd gerelateerd. Vroeger waren bij overdracht de ex-huurder en de nieuwe huurder aanwezig en werd er veelal contant betaald. Zoals het nu in praktijk gaat hebben de ex- en nieuwe huurder slechts contact via mail of telefoon als dat nodig of gewenst is, vaak betreft dit vragen over overname of over specifieke planten. Betalingen gaan altijd via de bank. We hebben de afgelopen 2 jaar keer op keer opmerkingen en vragen gekregen van nieuwe huurders die eigenlijk geen geld wilde overmaken naar iemand die ze niet kennen, dat is volgens ons heel begrijpelijk. En hierdoor maken wij de keus om als ’tussenrekening’ te dienen.

Voor wat betreft verborgen gebreken: er vindt een taxatie plaats om in kaart te brengen wat de stand van de tuin is, dit is geen bouwkundig rapport. Bij de bezichtigingen wordt al gemeld dat de nieuwe huurder een ‘meerderhandse’ tuin overneemt en dat er dan altijd werk om de hoek komt dat je niet verwacht. Je koopt nooit een nieuw huisje en hebt dus ook geen garantie op de opstallen of planten.

Voor zover wij weten zijn er nog nooit ‘verborgen gebreken’ verhaald op een ex-huurder. Door de betalingen via de vereniging te laten verlopen hebben wij de mogelijkheid eventuele kosten die nog openstaan van de ex-huurder direct te verrekenen.

Vraag: Bij verenigingen is het niet ongebruikelijk om voor bestuursleden een aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten, zeker bij de aangescherpte eisen die eraan zitten te komen. Zou dit ook meenemen in de begroting en het huishoudelijk regelement.

A: Ons Genot heeft een bestuurders aansprakelijkheidsverzekering via het AVVN, deze valt onder ons lidmaatschap.

Vraag Schouw: Hierin ook een termijn stellen waarbinnen ernstige gebreken hersteld/aangepast moeten zijn.

A: We werken hiernaar toe. Dit zal ook opgenomen worden in het tuinreglement. 

Vragen Beleidsplan:  Als bomen op gehuurde tuinen staan dekt huurder de kosten. Waarom hier dan 3000 euro reserveren?

A: Door het gevoerde beleid in het verleden is het niet terecht om alle huurders te laten opdraaien voor kosten van het verwijderen van bomen, een voorbeeld zijn de 2 enorme wilgen rond tuin 64. Zoals eerder aangegeven is ons doel om alle tuinen naar een minimale standaard terug te brengen.

Vraag: Is het een optie om het onderhoud van de heggen, verplicht 2X per jaar in vastgestelde periode, de heggen door de huurders zelf te laten knippen met de mogelijkheid dit door een externe partij uit te laten voeren.

A: De heggen zijn voor het aangezicht van ons complex. Zoals wij allemaal weten lukt het niet alle huurders om de binnenkant van de heg te knippen en/of onder de heg schoon te houden. De ligusterhagen zijn op sommige plekken meer dan een meter breed, dit is dus niet wat we willen.

Om de uniformiteit te waarborgen, wil team Groen de heggen in ieder geval aan de boven- en wegkant blijven scheren.

Vraag: Vervanging tent bij kantine. In de ALV van 2019 heeft Henny Roosendaal het voorstel ingediend om een onderzoek te starten naar het plaatsen van een Orangerie/overkapping op het terras. Door corona en bestuurswisseling is dit er niet van gekomen maar dit lijkt mij een goed moment om dit weer op te pakken en zal dan ook graag meedenken hierin.

A: De Orangerie is niet op zichzelf staand, maar maakt deel uit van de ontwikkeling van de omgeving van het plein, dus het plein, de schaduwtuin, de bijendoorkijkwand e.d. Dit zal als totaalplan aangepakt gaan en moeten worden, zodat er een geheel ontstaat. Op het moment dat er plannen gemaakt gaan worden, wordt dit aangegeven aan de leden en zullen we ook zeker meedenkers vragen. Dit is een behoorlijk project en we hebben dit, mede door de financiën, niet in het beleidsplan opgenomen voor de komende jaren.

Vacature Subsidiezoeker

Er heeft al iemand laten weten interesse te hebben in de functie subsidiezoeker, we plannen een afspraak om e.e.a. door te spreken.

Vraag: Mijn idee over slapen op de tuin is, dat dit niet gedoogd, maar gestimuleerd wordt! Het is een heerlijke plek om te slapen, mentaal en fysiek heel gezond in deze onrustige tijden. Sinds ik inbraak heb gehad, durf ik er nauwelijks meer te slapen. Ik zou er veel meer gerust op zijn, als ik zou weten dat er meer mensen op de tuin slapen. Volgens mij hoeven er geen aanpassingen te komen wat betreft sanitaire zaken. Plassen kan op je tuin en je wast je met een emmer water, simpel. En ik vind het vreemd dat bij bijv. de Pioniers wel geslapen mag worden en ik neem aan dat die ook van de Gemeente zijn.

A: bij onze vereniging mag officieel niet overnacht worden, onder de noemer waken staan wij oogluikend toe dat je af en toe een nachtje mag slapen op je tuin.

Navraag bij de Pioniers laat weten: ‘Slapen is bij ons op de tuin officieel ook verboden. Denk vergelijkbaar met  jullie situatie, en geldt dit verbod voor alle tuinen die een huurcontract hebben met de gemeente, daar staat dat nl in.’

De Gemeente heeft ook laten weten dat dit niet toegestaan is op alle tuinparken aangesloten bij het OVU.

Vraag: is de aansprakelijkheid bij de speeltoestellen goed geregeld?

A: binnenkort zal er een inspectie plaatsvinden van de speeltoestellen door het bedrijf Repcon. Zij doen ook de inspectie en het onderhoud bij de Pioniers. De Pioniers hebben aangegeven dat zij erg tevreden zijn over dit bedrijf. Repcon ook het wettelijk verplichte logboek bij. Hiermee voldoen wij aan de regels voor de speeltuin en dit is een vereiste van de verzekeraar.