Algemene Ledenvergadering

Zaterdag 7 maart vindt de ALV plaats. Ook al lijkt het nog ver weg is het goed om het nu al even onder de aandacht te brengen. De afgelopen jaren hebben we gezien dat steeds meer leden hieraan deelnemen, dit is een positieve ontwikkeling.
Tijdens de ALV wordt het beleid van de vereniging besproken en legt het Bestuur verantwoording af van het gevoerde beleid van het afgelopen jaar. De jaarstukken worden hier behandeld. De Kascontrolecommissie doet verslag evenals de Penningmeester.
De agenda en de jaarstukken worden begin februari gepubliceerd op de site. Heb je iets waarvan je vindt dat het in de ALV besproken moet worden, mail het dan voor half februari naar secretariaat@ons-genot.nl